آرشیو اخبار

اخبار

برگزاری جلسه هیئت نظارت ماده 33مورخ 1400.7.4
جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی  1400.6.28
قلع و قمع  در  سطح 19000 مترمربع در شهرستان تنکابن شهریور 1400
قلع و قمع  51 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در تنکابن در تاریخ 10 شهریور 1400
برگزاری جلسه  کمیسیون تبصره 1 ماده 1
برگزاری جلسه وبینار در خصوص واگذاری و نظارت و بررسی چالشها
جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
برگزاری کمیسیون طرحهای کشاورزی استان ۱۴۰۰.۴.۲۰
برگزاری جلسه معارفه آقای رشید رستمی بعنوان معاون توسعه و ساماندهی مدیریت  امور اراضی استان مازندران
بازدید از طرحهای واگذاری اراضی ملی شهرستان عباس آباد در تاریخ .1400.4.7وسط مدیران اراضی و باغبانی و هیئت همراه
جذب سرباز امریه در یگان حفاظت از اراضی کشاورزی مازندران
بخشودگی 1400
جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی  1400.1.22
کمیسیون تبصره 1 ماده1