برگزاری جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

با حضور نماینده استانداری مازندران،رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران،مدیر کل راه و شهرسازی استان،مدیر کل محیط زیست استان، نماینده اداره کل بازرسی استان ،مدیر امور اراضی و رییس اداره حفظ کاربری و کارشناسان مربوطه بمنظور بررسی۲۵  پرونده شامل طرحهای کشاورزی،طرحهای گردشگری،الحاق به بافت روستا و اتاق کارگری در دفتر مدیریت امور اراضی  مورخ  ۱۴۰۱.۳.۲۹

چاپ محتويات