76 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

به گزارش مازندپاج، محسن آهنگری اظهار کرد: برای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، دی ماه امسال 76 تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت سه هزار و 335 مترمربع در زمین های کشاورزی شهرستان بابل قلع و قمع شد.

 

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد، گفت: ماه گذشته یک مورد صدور احکام قلع و قمع به مساحت 250 مترمربع و 21 پرونده جلوگیری از تغییر کاربری به مساحت دو هزارو 950 مترمربع تشکیل شد.

 

آهنگری افزود: رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 4 مورد به مساحت 537 مترمربع بود.

 

وی 29 مورد تشکیل کمیسیون تقویم اراضی به مساحت سه هزار و 797 مترمربع، 5 مورد بررسی پرونده اصلاحات اراضی و 31 مورد پاسخ به دفاتر اسناد رسمی بابت نقل و انتقالات اراضی را از اقدامات انجام شده این مدیریت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی دی ماه امسال برشمرد.

چاپ محتويات