برگزاری 102مورد برنامه آموزشی ویژه زنان روستایی در شهرستان

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر، غلامرضا قنبری گفت: برای ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی زنان روستایی، از ابتدای امسال تا پایان دی ماه 102مورد برنامه آموزشی ترویجی ویژه زنان روستایی با آموزش 2371نفرروز در شهرستان بهشهر برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بیان کرد: این برنامه های آموزشی شامل دوره های آموزشی مهارتی، بازدیدهای ترویجی، سایت الگویی تغذیه سالم(باغچه خانگی)، جلسات آموزشی، توانمند سازی تسهیلگران زن روستایی، آموزش اعضا و ارکان صندوق اعتبارات خردزنان و ....بود.

قنبری افزود: بدیهی است دختران و زنان روستایی به واسطه تنوع فعالیتها و وظایفی که در روستا به عهده دارند و در همه امور، از خانه داری و تربیت فرزندان تا کشت و کار، پرورش دام، پرداختن به صنایع دستی و ... حضوری پررنگ و بعضا انحصاری دارند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهند. بنابراین اگر به امر آموزش دختران و زنان روستایی مخصوصا با عنایت به زمینه های مورد نیاز آنها و منطبق با نوع معیشت روستایی توجه کافی و درخور شود، می توان امیدوار بود که چرخ توسعه در مسیری هموارتر و با سرعتی بیشتر به پیش رود.

چاپ محتويات