توصیه های فنی کشت کلزا

                                                              بسمه تعالی

                                                               مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر

«توصیه های فنی کشت کلزا»

کشاورزان محترم شهرستان بهشهر

       با توجه به نزدیک شدن زمان کاشت کلزا توجه شمارا به چند توصیه فنی کشت کلزا جلب می نماییم:

1)بذور کلزا برای اینکه به سرعت جوانه زده و سبز شوند باید در یک بستر مناسب و مرطوب، با بافت نرم و دارای زهکش قرار گیرند. برای تأمین شرایط فوق، اجرای مطلوب عملیات آماده سازی زمین طی مراحل ذیل ضروری است:

الف-شخم: انجام یکبار شخم عمیق توصیه می شود.

ب-دیسک: پس از شخم عمیق برای از بین بردن کلوخه ها و تسطیح خاک، دوبار دیسک عمود برهم ضروری می باشد.

ج-ماله کشی: پس از دیسک، از ماله نیز استفاده می شود که به سبز شدن یکنواخت مزرعه کمک خواهد کرد.

2)بهترین تناوب زراعی برای غلات بخصوص برنج، گندم و جو، زراعت کلزا می باشد.

3)در کشت پاییزه کلزا، تاریخ کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این عمل با وضعیت جغرافیایی منطقه ارتباط مستقیم دارد. برابر توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی تاریخ کاشت کلزا در مناطق کوهستانی 20 شهریور لغایت 30 مهر ماه و در مناطق میانبند اول مهر لغایت 15 آبان ماه و در مناطق دشت 5 مهر لغایت 25 آبان ماه می باشد.

4)براساس توصیه مرکز تحقیقات کشاورزی مقدار بذر مورد نیاز 7-6 کیلوگرم در هکتار و برای مناطق کوهستانی و میان بند که از امکانات مکانیزه کمتری برخوردار می باشند، 10 کیلوگرم در هکتار توصیه می گردد. مهم آن است که تعداد 60 الی 70 بوته در متر مربع حاصل گردد. از مصرف بی رویه بذر خودداری گردد.

5)دانه کلزا را می توان با انواع بذرکار کاشت. عمق مناسب برای بذر کلزا 5/1 تا 2 سانتی متر می باشد. بیشتر از 2 سانتی متر باعث تلف شدن جوانه ها می شود.

6)کاشت کلزا در فاصله ردیفی 24-12 سانتی متر با بذرکار کلزا بصورت یکنواخت در عمق خاک انجام می گیرد.

7)تغذیه مناسب نقش موثری از لحاظ کمی و کیفی محصول کلزا داشته، لذا با استفاده از آزمون خاک و نظر کارشناسان، نسبت به استفاده از کود اقدام نمائید.

اداره ترویج -مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر

شهریور ماه 95

چاپ محتويات