سیستم افزایش تولید برنج

سیستم SRI)system of rice intensification)

سیستم افزایش بهره وری مصرف آب،کاهش مصرف نهاده ها و افزایش عملکرد دانه با اجرای سیستم مدیریت فشرده کشت برنج)

افزایش بهره وری آب،کاهش مصرف نهاده ها و افزایش عملکرد دانه با اجرای سیستم مدیریت فشرده کشت برنج.در واقع با کم زیاد تولید کنیم.آب کم،بذر کم،نشا کم،سم کم در نتیجه محصول بیشتری تولید میشود.

سیستم افزایش تولید برنج یا SRI به کشاورز کمک خواهد کرد تا عملکرد مزرعه خود را حداقل 2 برابر نماید البته با مدیریت مناسب گیاه،خاک و آب،عملکرد می تواند به 8،6 و حتی بیش از 10 تن در هکتار هم برسد.البته عملکردی که هر کشاورز بدست میآورد بستگی به عوامل متعددی بستگی دارد:

1-انتقال به موقع نشا و مدیریت خاک در مزرعه،کنترل سطح آب،کیفیت خاک،نوع واریته برنج و تناسب آن با شرایط موجود.گیاه برنج زمانی می تواند به عنوان یک موجود زنده تمام خصوصیات خود را بروز دهد که(ایجاد شرایط مناسب به منظور بروز پتانسیل رشد)فراهم شود.

2 -کشاورز فکر و عادت خود را تغییر دهد.

3-مدیریت گیاه ،آب و خاک و مواد غذایی باید تغییر کند.

4 -در این روش لزوما  نیازی به استفاده از ارقام پرمحصول و کاربرد مقادیر زیاد نهاده های شیمیایی نیست.

بنابراین SRI مجموعه ای از ایده ها و عملیات و ..... میباشد.

فرق SRI با محصول معمولی فقط افزایش عملکرد نیست بلکه پایداری کشاورزی و ارگانیک هم میباشد.

 

مزایای کشت سیستم SRI

-عملکرد محصول و بازگشت خالص سرمایه در این سیستم 40 تا 50 درصد بیشتر از سیستم سنتی میباشد.

–کاهش 80% سطح خزانه و کاهش قابل توجه مصرف بذر از 60 تا 70 کیلو به 10-7 کیلو در هکتار

–کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفظ محیط زیست

-افزایش مقاومت گیاه به آفات،بیماریها

- شرایط نامساعد محیط-افزایش راندمان تبدیل شالی

-افزایش تعداد پنجه مثمر

-حجم بیشتر ریشه-افزایش طول خوشه و تعداد دانه در خوشه-

درنهایت آگاهی ودانش کشاورزان افزایش می یابد.

این سیستم برای کشاورزان با سطح مالکیت کم بسیار مناسب است.

اصول ششگانه سیستم نوین مدیریت کشت:

1-نشاکاری نشاهای سالم و جوان 10 تا 12 روزه در مرحله 3 تا 3.5 برگی.

2-نشاکاری یک تا دو نشا در کپه با عمق کم.

3- فواصل زیادتر بین بوته ها و الگوی کشت مربعی.

4--وجین و هوادهی خاک با استفاده از روتاری وجین.

5- مدیریت آبیاری متناوب و اجتناب از غرقابی دائم.

6-استفاده از کمپوست و کود های آلی.

(این 6 قانون با همدیگر باید اجرا شوند در کشت SRI).در سیستم افزایش تولید برنج(SRI) میخواهیم از یک نشا 40 خوشه بگیریم.

            

 

چاپ محتويات