آمارنامه ها و انتشارات سراسر کشور از سال 1381 الی 1395

آمارنامه کشاورزی جلد اول - محصولات زراعی 

(سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)

- سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲
- سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳
- سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴
سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵

سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶
- سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷
- سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸
- سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹

- سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰
- سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱
- سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲
سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳

- سال زراعی ۹۵-۱۳۹۴ 


آمارنامه کشاورزی جلد دوم 

(آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی)

- سال ۱۳۸۱
- سال ۱۳۸۲
- سال ۱۳۸۳
- سال ۱۳۸۴
- سال ۱۳۸۵
- سال ۱۳۸۶
- سال ۱۳۸۷
- سال ۱۳۸۸
- سال ۱۳۸۹
- سال ۱۳۹۰
- سال ۱۳۹۱
- سال ۱۳۹۲
- سال ۱۳۹۳
- سال ۱۳۹۴
- سال ۱۳۹۵

آمارنامه کشاورزی جلد سوم - محصولات باغی 

(سطح غیربارور و بارور، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)

- سال ۱۳۸۷
- سال ۱۳۸۸
- سال ۱۳۸۹
- سال ۱۳۹۰
- سال ۱۳۹۱
- سال ۱۳۹۲
- سال ۱۳۹۳
- سال ۱۳۹۴
- سال ۱۳۹۵

سایرانتشارات 


- بررسی روند تولید فرآورده های پروتئینی کشور طی ۴ دهه (سال ۱۳۵۳ لغایت ۱۳۹۲) 

- صادرات و واردات بخش کشاورزی سال ۱۳۹۳

- بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید ۳۶ سال محصولات زراعی (سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۹۲)

چاپ محتويات