اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد

اولین نشاء مکانیزه برنج شهرستان عباس آباد در سطح 0.3 هکتار با رقم طارم هاشمی در روستای پسنده سفلی انجام شده است.

چاپ محتويات