بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد در تاریخ 98/3/13 بازدید و با مدیر و پرسنل این مدیریت دیدار و گفتگو نمودند.

چاپ محتويات