آغاز برداشت نشاء مجدد و رتون

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار، محمد هادی زاده با بیان اینکه عملیات برداشت کشت مجدد و رتون در شهرستان فریدونکنار آغاز شد گفت: تاکنون بالغ بر 100 هکتار از اراضی شالیزاری به صورت مکانیزه برداشتت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد: کشاورزانی که عملیات کشت را در فاصله زمانی اول تا دهم مرداد ماه انجام داده بودند عملکرد و تولید مناسبی داشته، ولی متاسفانه کشاورزانی که عملیات کشت را با تاخیر انجام داده بودند دچار سرمازدگی خوشه و احتمال بروز خسارت در این اراضی و کاهش عملکرد وجود دارد.

چاپ محتويات