بازدید تیم نظارتی

احمدی حاجی گفت :

در راستای سیاستهای جدید سازمان مبنی اولویت قرار دادن پاییش و نظارت بر تولید و توزیع کلیه نهاده های یارانه دار و بخصوص نهاده های دامی امروز صبح تیم نظارتی معاونت از مرکز جهاد کشاورزی گتاب بابل و شرکت تعاونی عشایری دامپروری سرسبز این شهرستان بازدید و اقدام به راستی ازمایی لیست های توزیع نهادهای دامی نمودند که در این رابطه جهت بهبود فرایند توزیع پیشنهادهای لازم به همکاران شهرستانی و مدیر عامل شرکت مذکور ارئه گشت.

 

چاپ محتويات