پرداخت 2313 میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت:برای مکانیزه کردن کشاورزی با هدف افزایش راندمان تولید و بهره وری، از محل خط اعتباری 8 توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در طی سال جاری 2313 میلیون ریال تسهیلات برای خرید ادوات کشاورزی مانند:دستگاه نشاء کار، تراکتور زراعی و تراکتور باغی توسط بانک کشاورزی و با سود 15 درصد و با بازپرداخت 5 ساله به کشاورزان پرداخت گردید.

چاپ محتويات