جزئیات خبر
20تیر 1400

17:45 - برگزاری جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مورخ ۱۴۰۰.۴۰۲۰

جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید