جزئیات خبر
22تیر 1400

07:26 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد خبر داد.

گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی

 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی
 • گفتگو با سازنده پهپاد سمپاش/ باور جوانان برای ساخت ادوات هوشمند کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید