جزئیات خبر
21تیر 1400

12:13 - مدیریت جهاد کشاورزی آمل

ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر

 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر
 • ایین اولین برداشت برنج مکانیزه در آمل به روایت تصویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید