جزئیات خبر
29شهریور 1400

21:47 - برگزاری جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1

جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی 1400.6.28

جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی  1400.6.28

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید