جزئیات خبر
29شهریور 1400

21:54 - بازدیذ مشترک مسئول امر به معروف با سایر مسئولین از روستای خارکش شهرستان ساری

بازدید از روستای خارکش1400.6.28

بازدید از روستای خارکش1400.6.28

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید