جزئیات خبر
31شهریور 1400

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر

 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر
 • افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس/ بازدید فرماندهان ارشد استان از غرفه سنگرسازان بی‌سنگر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید