جزئیات خبر
25مهر 1400

10:28 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت :

برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )

 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )
 • برگزاری کلاس آموزشی با دستگاه خطی کارجوی و پشته ای ( رایزبد )

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید