جزئیات خبر
28مهر 1400

12:30 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره پیرامون روند کشت پاییزه محصولات کشاورزی با محوریت تاکید بر توسعه کشت کلزا

  • بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره پیرامون روند کشت پاییزه محصولات کشاورزی با محوریت تاکید بر توسعه کشت کلزا
  • بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره پیرامون روند کشت پاییزه محصولات کشاورزی با محوریت تاکید بر توسعه کشت کلزا
  • بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره پیرامون روند کشت پاییزه محصولات کشاورزی با محوریت تاکید بر توسعه کشت کلزا
  • بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره پیرامون روند کشت پاییزه محصولات کشاورزی با محوریت تاکید بر توسعه کشت کلزا
  • بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی سازمان از مرکز جهاد کشاورزی دهستان پنجهزاره پیرامون روند کشت پاییزه محصولات کشاورزی با محوریت تاکید بر توسعه کشت کلزا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید