جزئیات خبر
28مهر 1400

13:07 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا با حضور مدیر، معاون فنی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر پیرامون بازدید و دستور ریاست محترم سازمان درجهت توسعه و افزایش کشت کلزا باتوجه به مزایای این کشت در شهرستان و استان

  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا با حضور مدیر، معاون فنی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر پیرامون بازدید و دستور ریاست محترم سازمان درجهت توسعه و افزایش کشت کلزا باتوجه به مزایای این کشت در شهرستان و استان
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا با حضور مدیر، معاون فنی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر پیرامون بازدید و دستور ریاست محترم سازمان درجهت توسعه و افزایش کشت کلزا باتوجه به مزایای این کشت در شهرستان و استان
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا با حضور مدیر، معاون فنی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر پیرامون بازدید و دستور ریاست محترم سازمان درجهت توسعه و افزایش کشت کلزا باتوجه به مزایای این کشت در شهرستان و استان
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا با حضور مدیر، معاون فنی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر پیرامون بازدید و دستور ریاست محترم سازمان درجهت توسعه و افزایش کشت کلزا باتوجه به مزایای این کشت در شهرستان و استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید