جزئیات خبر
28مهر 1400

13:10 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان

  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
  • بازدید از کارگاه آقای کریمی سازنده ماشین آلات و ادوات کشاورزی با حضور نمایندگان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، ریاست اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان، مدیر و مسئول مکانیزاسیون شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید