جزئیات خبر
3آذر 1400

11:25 - باحضور مشاور وزیر و رییس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد؛

جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین

 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین
 • جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی مازندران از دریچه دوربین

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید