جزئیات خبر
28آذر 1400

14:18 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی ساری خبر داد

بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر

 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر
 • بازید مدیر جهاد کشاورزی و بخشدار از بخش های کشاورزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی تاکام + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید