جزئیات خبر
21خرداد 1403

13:28 - روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی

 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی
 • همزمان با هفته‌ی جهاد کشاورزی صورت پذیرفت: تجدید میثاق و تکریم با خانواده شهدا و دیدار با خانواده شهید معافی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید