جزئیات خبر
15فروردین 1397

18:29 - مدیر روابط عمومی جهادکشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل

 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل
 • برگزاری جشن اولین نشای مکانیزه برنج سال 97 درکشور در روستای فیروزکلا دشت سر شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید