جزئیات خبر
13خرداد 1398

10:41 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد

  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
  • بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید