جزئیات خبر
7تیر 1399

09:16 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد.

اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد

 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
 • اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید