جزئیات خبر
6شهریور 1399

11:53 - مدیر جهادکشاورزی نوشهرخبرداد:

اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر

 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر
 • اجرای13مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان نوشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید