جزئیات خبر
16مهر 1399

08:20 - رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی:

اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم

 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم
 • اقدام حراست بر سه اصل "شرع، اخلاق و قانون" است/ کشاورزی مازندران فرااستانی است/ مخالف پنهان کاری و موافق شفافیت هستم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید