جزئیات خبر
1آذر 1399

09:35 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد

 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد
 • اجرای حکم قطعی قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید