جزئیات خبر
20بهمن 1399

12:00 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها

 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها
 • انتخاب دو نمونه ملی و هفت نمونه استانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان بهشهر و تجلیل از آنها

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید