جزئیات خبر
4فروردین 1400

11:45 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس خبر داد

جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی

 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی
 • جهاد کشاورزی تعطیل نیست، آزاد سازی 7 هزار متر مربع زمین کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید