جزئیات خبر
19فروردین 1400

09:32 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران

  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران
  • قلع و قمع 15 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد/ تنگ شدن عرصه برای زمین خواران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید