جزئیات خبر
24فروردین 1400

14:16 - برگزاری جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1

جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی 1400.1.22

جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی  1400.1.22

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید