من به عنوان یک شهروند، در مراجعه به یک دستگاه دولتی چه حق و حقوقی دارم ؟
24بهمن 1398

من به عنوان یک شهروند، در مراجعه به یک دستگاه دولتی چه حق و حقوقی دارم ؟