حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری
26بهمن 1398

حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری