تصاویر بیماری های گندم :
بلایت گندم

بلایت گندم

زنگ زرد

زنگ زرد

پاخوره گندم

پاخوره گندم

سفیدک سطحی

سفیدک سطحی

سپتوریوز برگی

سپتوریوز برگی

لکه خرمائی برگی

لکه خرمائی برگی

سياهک پنهان معمولي

سياهک پنهان معمولي

سياهك آشكار

سياهك آشكار

خال سياه

خال سياه