تصاویر تجهیز و نوسازی روستای رکن کلا : 164.7 هکتار با اعتبار 17،188،154،155 ریال
تصویر5

تصویر5

تصویر 4

تصویر 4

تصویر 3

تصویر 3

تصویر 2

تصویر 2

تصویر 1

تصویر 1