تصاویر تجهیز و نوسازی روستای جمال کلا : 98.6 هکتار با اعتبار 6،947،737،940 ریال