تصاویر اتمام پروژه شن ریزی جاده بین مزارع روستای پول به طول بیش از 600 متر :
شن ریزی جاده بین مزارع روستای پول

شن ریزی جاده بین مزارع روستای پول