تصاویر احداث پروژه کانال بتنی انتقال آب روستای لرگان :
بازدید کارشناس ناظر از روند احداث کانال بتنی انتقال آب روستای لرگان

بازدید کارشناس ناظر از روند احداث کانال بتنی انتقال آب روستای لرگان