تصاویر کمیسیون معاملات پروژه ها ی آب وخاک مورخه 96/11/11 :