تصاویر جلسه بررسی دستورالعمل اجرای ماده6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورخه 96/11/12 :