تصاویر قلع و قمع1400 : جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در چندشهرستان مازندران
جویبار

جویبار

گلوگاه

گلوگاه

محمودآباد

محمودآباد

چالوس

چالوس

آمل

آمل

بیشه شمالی بابل 38 مورد تغییر کاربری

بیشه شمالی بابل 38 مورد تغییر کاربری

قلع و قمع

قلع و قمع