تصاویر فنی زیربنایی :
استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم

استخر ذخیره آب روستای اریم