تصاویر کل گیری برنج رقم فجر روستای استر آباد محله مرکز بالا تجن :
کل گیری برنج رقم فجر روستای استر آباد محله   مرکز بالا تجن

کل گیری برنج رقم فجر روستای استر آباد محله مرکز بالا تجن