تصاویر مشاهده مراحل مختلف رشدی سپردار قرمز مرکبات منطقه قراخیل مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن :
پوره سن3، سپردار ماده بالغ

پوره سن3، سپردار ماده بالغ

سپردار ماده بالغ

سپردار ماده بالغ

پوره سن 2

پوره سن 2