تصاویر تکميل تعهدنامه و دريافت امضاء جهت اجرا طرح تسطيح و تجهيز اراضی روستای کمانگر :
تکميل تعهدنامه و دريافت امضاء جهت اجرا طرح تسطيح و تجهيز اراضی روستای کمانگر

تکميل تعهدنامه و دريافت امضاء جهت اجرا طرح تسطيح و تجهيز اراضی روستای کمانگر