تصاویر بازدید از تله هابرای ردیابی مگس میوه :
نظام نوین ترویج کشاورزی مرکز نوکنده کا بازدید از تله هابرای ردیابی مگس میوه

نظام نوین ترویج کشاورزی مرکز نوکنده کا بازدید از تله هابرای ردیابی مگس میوه